Asset Publisher Asset Publisher

Lasy nadleśnictwa

Obszar Nadleśnictwa Sława Śląska charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu i wyróżnia ciekawymi formami jego ukształtowania przez pokrywy osadów czwartorzędowych, związanych z ustępowaniem lodowca. Położone jest w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego.

Obszar nadleśnictwa ma charakter nizinny, a rzeźba jest zróżnicowana.
W części północnej i zachodniej równina piasków rzecznych urozmaicona jest wałami wydm, dochodzących do 90 m n.p.m. Część środkowa i północno-zachodnia charakteryzuje się występowaniem pasa jezior, z największym Jeziorem Sławskim (854 ha). Od południowej strony pasa jezior występuje obszar moren czołowych i kemów (pagórek polodowcowy). Najwyższym wzniesieniem tego terenu jest Stara Winna Góra (130 m n.p.m). Na południe i zachód za morenami rozciąga się dość równy teren piasków sandrowych.
Według regionalizacji E. Romera obszar Nadleśnictwa Sława Śląska położony jest w zasięgu regionu klimatycznego Krainy Wielkich Dolin (klimat łagodny z niedużymi opadami i niewielkim zróżnicowaniem temperatur), w jego zachodniej części, na pograniczu z regionem klimatycznym podgórskich nizin i kotlin (najdłuższym w Polsce okresie wegetacyjnym).
 
W Nadleśnictwie wyróżniono 46 podtypów gleb. Największy udział mają gleby rdzawe, stanowiące ponad 65 % powierzchni leśnej. Z pozostałych typów gleb największą powierzchnię zajmują gleby bielicowe – około 18 % powierzchni leśnej.
 
Obszar Nadleśnictwa leży w zasięgu naturalnego występowania m.in. sosny zwyczajnej, dębu szypułkowego i bezszypułkowego, olszy czarnej oraz jesionu wyniosłego.
 
Nadleśnictwo leży na obszarze zlewni bezpośredniej Odry, jej dopływu Obrzycy oraz zlewni Warty i jej dopływu Obry. 
Pod względem klimatycznym położony jest w zasięgu regionu klimatycznego Krainy Wielkich Dolin, w jego zachodniej części, na pograniczu z regionem klimatycznym podgórskich nizin i kotlin.
 
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Sława Śląska wynosi około 51 tys. ha i charakteryzuje się znaczną lesistością, sięgającą ponad 50%. 
 
Wraz ze wzrostem żyzności siedlisk wzrasta udział gatunków liściastych. Sosna jako gatunek panujący zajmuje w całym Nadleśnictwie ponad 93% powierzchni. Drugim gatunkiem, pod względem zajmowanej powierzchni, jest olsza czarna, której udział powierzchniowy wynosi ponad 2%.
Oprócz drzew na szatę roślinną ekosystemu leśnego składają się także krzewy i rośliny runa. Najważniejsze gatunki w runie leśnym Nadleśnictwa to: mchy, borówki i trawy. Bardzo duże zadarnienie gleby występuje szczególnie na uprawach i gruntach nie zalesionych.
Na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska występują ich gatunki objęte ochroną częściową, m.in. chrobotek, płucnica islandzka, barwinek pospolity, bluszcz pospolity oraz ścisłą, jak np. widłak goździsty, widłak jałowcowaty, paprotka zwyczajna, śnieżyczka przebiśnieg.
Świat zwierzęcy na terenach Nadleśnictwa jest równie bogaty jak roślinny. Występujące tu chronione gatunki ptaków, reprezentowane m.in. przez bielika, bociana czarnego, sierpówka, zimorodek. Poza tym na terenie Nadleśnictwa występuje wiele innych gatunków zwierząt z różnych gromad.