Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Program „Natura 2000” został utworzony w Unii Europejskiej, aby stworzyć wspólną sieć obszarów objętych ochroną. Jego głównym celem jest ochrona siedlisk i gatunków zagrożonych w całej Europie (Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa).

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 działa na terenie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Każde z państw ma obowiązek wyznaczyć zasięgi obszarów na swoim terytorium oraz wydać zarządzenia, które pozwolą na spełnienie celu Dyrektywy, czyli zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory (rośliny) i fauny (zwierzęta).
Na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska wyznaczono cztery obszary Natura 2000. Dwa z nich są obszarami OSO (specjalnej ochrony ptaków), dwa z nich obszarami mającymi znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000. 
 
Te obszary to:
  1. Dolina Środkowej Odry - obszar specjalnej ochrony ptaków; obejmuje swym zasięgiem fragment doliny Odry od Nowej Soli do ujścia Nysy Łużyckiej wraz z rejonem ujścia Obrzycy do Odry; w najniższym poziomie dolin znajdują się łąki, powyżej nich teren pokrywają bory sosnowe, występują tu także lasy łęgowe (lasy obszarów podmokłych) i starorzecza; rzadka roślinność występująca w Dolinie to np. kotewka orzech wodny, salwinia pływająca, występują tu takie ptaki jak np.: kania czarna (gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi – rejestr zagrożonych gatunków zwierząt), kania ruda (PCK), trzmielojad, świerszczak, remiz, derkacz, cyranka.
  2. Pojezierze Sławskie - obszar specjalnej ochrony ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia) o łącznej powierzchni 39 144,8 ha, stanowi specyficzną mozaikę jezior, pól uprawnych i lasów; odznacza się również bogactwem przeróżnych polodowcowych form rzeźby terenu; jeziora występujące na tym obszarze należą do grupy jezior eutroficznych (z dużą ilością substancji odżywczych, co powoduje duży rozwój życia biologicznego) i nie są zbyt głębokie; dominujące typy lasu na tym terenie to bór mieszany świeży i bór świeży; łąki i torfowiska mają dużą wartość przyrodniczą, udokumentowano tu fitosocjologicznie (fitosocjologia - nauka o zbiorowiskach roślinnych i prawidłowościach grupowania się roślin) zbiorowiska dąbrowy acidofilnej oraz młak typu Caricetum paniceo-lepidocarpae (zespół turzycy prosowatej i turzycy łuszczkowatej); znajduje się tutaj najbogatsza w kraju populacja selerów błotnych, występuje ponad 20 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki zamieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze (PCK); w okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1 % populacji krajowej następujących gatunków ptaków, m.in.: bąk (PCK), bączek (PCK), podróżniczek (PCK) i gęś gęgawa, ponadto gniazduje tu kilkadziesiąt par czapli siwej.
  3. Nowosolska Dolina Odry - fragment doliny Odry od rejonu miejscowości Dobrzejowice do przeprawy promowej na drodze łączącej miejscowości Zabór i Bojadła (tereny zalewowe), najlepiej w lubuskim wykształcone i zachowane płaty wciąż zalewanych lasów łęgowych i niskich grądów; mozaika lasów i zarośli łęgowych, szuwarów turzycowych, wilgotnych łąk, zarośli wierzbowych; stwierdzono tu występowanie 10 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 8 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej; najlepiej zachowany kompleks lasów łęgowych w województwie lubuskim; ważny korytarz ekologiczny.
  4. Żurawie Bagno Sławskie - to dwa torfowiska przedzielone wąskim pasem lasu liściastego przylegające do północno-zachodniego brzegu Jeziora Sławskiego; obszar ma duże znaczenie dla zachowania torfowisk alkalicznych - siedliska wymienionego w Załączniku Dyrektywy Siedliskowej oraz stosunkowo licznej populacji lipiennika Loesela (bylina należąca do rodziny storczykowatych).