Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Nadrzędnym celem gospodarki leśnej prowadzonej przez Nadleśnictwo Sława Śląska jest zapewnienie trwałości i ciągłości użytkowania lasu oraz utrzymanie i poprawa jego naturalnej stabilności, odporności i żywotności. Realizacji tych zadań służy hodowla lasu. Dąży ona do zachowania ciągłości produkcji drewna przez uzupełnianie drzew i drzewostanów ubywających z lasu na skutek jego użytkowania. Powyższe cele osiągane są już od etapu zbioru nasion, poprzez produkcję sadzonek, zakładanie i pielęgnowanie upraw leśnych i młodników. Podstawą do planowania zabiegów hodowlanych jest typ siedliskowy lasu i gospodarczy typ drzewostanu.

W Nadleśnictwie Sława Śląska starano się, aby sadzone uprawy leśne wyrosły w przyszłości na zróżnicowane gatunkowo i bogate przyrodniczo drzewostany. W tym celu w uprawach leśnych wykonuje się prace pielęgnacyjne polegające na usuwaniu niepożądanych domieszek, niszczeniu chwastów i rozluźnianiu zwarcia. W młodnikach prowadzone są cięcia pielęgnacyjne, których celem jest popieranie najbardziej wartościowych drzewek. W starszych drzewostanach prowadzi się dalsze cięcia rozluźniające zwarcie drzewostanu. Wycinając drzewa, które w naturalnym lesie same by obumarły wyprzedza się naturalne procesy, zapobiegając w ten sposób deprecjacji surowca. Takie zabiegi nazywa się trzebieżami wczesnymi. W starszych drzewostanach prowadzi się trzebieże późne, których zadaniem jest dalsze rozluźnianie zwarcia, popieranie dobrych jakościowo drzew, jak również inicjowanie powstania odnowienia naturalnego. W pracach hodowlanych uwzględnia się melioracje, zalesienia nieużytków i gruntów porolnych. Tworzy się także Gospodarcze Drzewostany Nasienne. Przy wykonywaniu zabiegów hodowlanych zwraca się uwagę na dostosowanie składu gatunkowego do panujących na danym terenie warunków siedliskowych.
W minionym okresie nadleśnictwo poświęcało wiele uwagi wykorzystaniu mikrosiedlisk glebowych oraz wprowadzaniu gatunków liściastych ze szczególnym naciskiem na dąb szypułkowy i bezszypułkowy.
Zakres zadań hodowli lasu prowadzonych w Nadleśnictwie Sława Śląska obejmuje:

Pobierz Zasady Hodowli Lasu.