Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo to cały zespół działań powodujących racjonalne gospodarowanie zwierzyną, zgodnie z zasadami ochrony przyrody. Gospodarka łowiecka jest prowadzona w oparciu o wieloletni plan hodowlany.

Jej zasady regulują:
  • Prawo łowieckie – ustawa z dnia 13 października 1995 roku,
  • Rozporządzenie Ministra OŚZNiL z dnia 9 maja 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i zatwierdzania wieloletnich łowieckich planów hodowlanych i rocznych planów łowieckich.
Zgodnie z planem gospodarki łowieckiej Nadleśnictwa Sława Śląska zwraca się uwagę m.in. na: 
  • zakładanie nowych i zagospodarowanie istniejących poletek łowieckich, zagospodarowanie śródleśnych i przyleśnych łąk, zakładanie poletek zgryzowych z krzewami i drzewami preferowanymi przez zwierzynę,
  • wykładanie drzew do spałowania (w czasie cięć pielęgnacyjnych) w okresie zimowo-wiosennym,
  • wytyczanie szlaków turystycznych z dala od ostoi zwierzyny,
  • prawidłowe zagospodarowanie łowisk przez koła łowieckie – wyposażenie w odpowiednią ilość urządzeń łowieckich służących dokarmianiu zwierzyny (paśniki, lizawki, itp.), stała ich obsługa (szczególnie w okresie zimowym),
  • utrzymanie w należytym stanie oraz odpowiedniej ilości, urządzeń służących wykonywaniu polowań (np. ambony).