Zasoby leśne

Lesistość Nadleśnictwa Sława Śląska wynosi 50,8%, przy lesistości kraju – 29,4%, województwa lubuskiego – 49%, lesistości Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Zielona Góra prawie 50%, to imponujący wynik.

Hodowla lasu

Nadrzędnym celem gospodarki leśnej prowadzonej przez Nadleśnictwo Sława Śląska jest zapewnienie trwałości i ciągłości użytkowania lasu oraz utrzymanie i poprawa jego naturalnej stabilności, odporności i żywotności. Realizacji tych zadań służy hodowla lasu. Dąży ona do zachowania ciągłości produkcji drewna przez uzupełnianie drzew i drzewostanów ubywających z lasu na skutek jego użytkowania. Powyższe cele osiągane są już od etapu zbioru nasion, poprzez produkcję sadzonek, zakładanie i pielęgnowanie upraw leśnych i młodników. Podstawą do planowania zabiegów hodowlanych jest typ siedliskowy lasu i gospodarczy typ drzewostanu.

Użytkowanie lasu

Od wieków ludzie wykorzystywali las jako miejsce, skąd czerpano budulec - drewno, ale także owoce leśne, grzyby, zioła, miód, torf, glinę, a także mięso, skóry i kości zwierząt.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Łowiectwo to cały zespół działań powodujących racjonalne gospodarowanie zwierzyną, zgodnie z zasadami ochrony przyrody. Gospodarka łowiecka jest prowadzona w oparciu o wieloletni plan hodowlany.