Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o wyniku negocjacji cenowej sprzedaży nieruchomości położonej na dz. ew. 745/1

1. Data, miejsce, rodzaj: 18.01.2023 roku o godz. 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Sława Śląska, ul. Niewidziajły 1a w Sławie – sala narad – parter, odbyła się negocjacja cenowa sprzedaży nieruchomości.
2. Opis nieruchomości będącej przedmiotem negocjacji: Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0380 ha położona w Świętnie, gm. Wolsztyn, w działce oznaczonej wg danych w ewidencji gruntów i budynków nr. 745/1, stanowiąca wg ewidencji gruntów i budynków użytek Bi – inne tereny zabudowane (cmentarz). KW nr PO1E/00036204/4. Działka nr 745/1 położona jest w centralnej części miejscowości, ok. 100m od drogi wojewódzkiej nr 315. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny leśne oraz grunty rolne (nieużytki). Działka nie jest uzbrojona. Na terenie miejscowości możliwy jest dostęp od części infrastruktury technicznej, tj. prądu, wody, kanalizacji. Nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej. Działka częściowo ogrodzona. Obszar, na którym zlokalizowana jest nieruchomość, stanowi tereny cmentarzy.
3. W negocjacji cenowej wziął udział 1 uczestnik, który spełnił wszystkie kryteria i został dopuszczony do negocjacji
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).
5. Nabywcą nieruchomości została Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Ciosańcu, reprezentowana przez Proboszcza ks. Aleksandra Werstlera, Ciosaniec 112, 67-410 Ciosaniec, która zaoferowała wymaganą cenę minimalną.