Asset Publisher Asset Publisher

Wędkowanie w zgodzie z Naturą

Wspólnie z Gminą Sława oraz Gminą Kolsko realizujemy, jako Nadleśnictwo, projekt pn. Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławski oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków własnych uczestników projektu. W ramach tego projektu realizujemy m.in. zadanie związane z zabezpieczeniem miejsc lęgowych ptaków w linii brzegowej i na wyspach Jeziora Sławskiego.

 

Z monitoringu szkód w przyrodzie w linii brzegowej Jeziora oraz zagrożeń czyhających na występującą tu awifaunę i jej miejsca lęgowe wynika, że istnieje bardzo silne, niekorzystne oddziaływanie przebywania ludzi, szczególnie w obszarze przybrzeżnych trzcinowisk i szuwarów. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są m.in. niekontrolowane działania wędkarzy. W szczególności wyjątkowo negatywny wpływ na stan tego ekosystemu mają nielegalnie wybudowane, często w bardzo złym stanie technicznym pomosty, które przecinają niejako pasy przybrzeżnych, trzcinowisk powodując ich fragmentację i wykluczenie jako naturalnych siedlisk lęgowych dla gatunków tak cennych przyrodniczo jak bąk, trzciniak, bączek i inne. Nie można również pominąć sporych ilości śmieci pozostawianych w miejscach połowów (najczęściej sznurki, żyłki wędkarskie, torebki foliowe, opakowania po produktach żywnościowych i inne), które z wiatrem często roznoszone są po otaczających Jezioro lasach.

Straż Leśna Nadleśnictwa wspólnie z Gospodarstwem Rybackim oraz Strażą Miejską w Sławie przeprowadziła przegląd owych zagrażających przyrodzie pomostów i kładek. Niestety wyniki tej lustracji potwierdziły opisane w badaniach monitoringowych zjawiska - stan techniczny pomostów (poza ośrodkami wypoczynkowymi) bardzo często zagraża bezpieczeństwu przyrody oraz osób z nich korzystających. Pomosty są spróchniałe, do budowy użyto różnych materiałów nietrwałych, np. gałęzi, płyt wiórowych, przerdzewiałych blach, folii itp. Większość z nich od dawana nie jest użytkowana. Łącznie naliczono ok.60 szt. takich obiektów.

          W celu zapewnienia właściwych i bezpiecznych warunków życia i rozrodu ptakom wodnym, jak również w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z pomostów wędkarskich oraz o estetykę środowiska wodnego i zachowanie bioróżnorodności linii brzegowej (trzcinowiska, szuwary), zwróciliśmy się z prośbą do Zarządcy Jeziora Sławskiego - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o podjęcie skutecznych działań zmierzających do likwidacji tych niekorzystnych elementów zabudowy linii brzegowej w obszarze Jeziora Sławskiego, co na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zarówno ptactwa jak i korzystających z wód Jeziora turystów.

        Mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli obserwować efekty naszych działań.

 

Autor zdjęć: Stanisław Fedyniak