Projekty i fundusze Projekty i fundusze

"Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Projekt współfinansowany w ramach V OSI PRIORYTETOWEJ POIiŚ 2007- 2013.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Wartość projektu ogółem: 3 588 009,24  PLN, z czego:
 • wydatki kwalifikowalne: 2 876 106,57 PLN
 • wydatki niekwalifikowalne: 711 902,67 PLN
 
Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych:
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 15%
 
Termin realizacji: 13.05.2013 r. – 31.12.2015 r.
 
Umowy na dofinansowanie projektu podpisano w dniu 21 lutego 2014r. w Warszawie w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Numery umów o dofinansowanie:  
 
POIS.05.01.00-00-455/12-02
 
 
80/2014/Wn-04/OP-PO-PS/D wraz z aneksem nr  1/282 z 22.09.2015
 
Cel strategiczny projektu: 
Ochrona rzadkich gatunków oraz cennych siedlisk występujących na terenie czterech obszarów Natura 2000 poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego i wykonanie nowej oraz modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska.
 
Cele szczegółowe projektu:
Cel 1 – zabezpieczenie cennych przyrodniczo obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, poprzez wykonanie infrastruktury turystycznej umożliwiającej skoncentrowanie ruchu turystycznego na wyznaczonych obszarach Nadleśnictwa Sława Śląska.
 
Cel 2 – umożliwienie komunikacji pomiędzy obszarami turystycznymi i ograniczenie ruchu związanego z formami wypoczynku do wytyczonych korytarzy poprzez oznakowanie i promocję szlaków pieszo-rowerowych na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska.
 
 
Wskaźniki produktu:
 • Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie siedlisk, zbiorowisk roślinnych lub gatunków – 1szt., 
 • w tym: Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie obszarów Natura 2000 – 1szt.
 
Wskaźniki rezultatu:

 

 • Budowa ścieżki rowerowej o dł. 4,6 km wraz z utwardzeniem nawierzchni na odcinku 3,6 km oraz utworzenie miejsca postojowego dla samochodów 1szt.
 • Budowa platformy widokowej Ptasi Raj 1 szt.
 • Budowa wiaty turystycznej na polanie Świętobór wraz z zagospodarowaniem polany 1szt.
 • Liczba oznakowanych szlaków pieszo-rowerowych – 1szt.
 • Liczba oznakowanych ścieżek łącznikowych – 3szt.
 • Modernizacja ścieżki edukacyjnej „Lekcja biologii inaczej"  - 1szt.
 • Modernizacja ścieżki przyrodniczo-leśnej „Wzgórza Pszczółkowskie" -1szt.
 • Budowa wiaty edukacyjnej – 1szt.
 • Budowa ścieżki dydaktycznej „ Z NATURĄ ZA PAN BRAT". – 1 szt.
 • Budowa systemu nawadniania terenu przy ścieżce dydaktycznej „ Z NATURĄ ZA PAN BRAT". – 1 szt. 
 • Przebudowa leśnej drogi dojazdowej do punktu widokowego PTASI RAJ - 1 szt.
 • Utworzenie placu rekreacyjnego na polance rekreacyjnej ŚWIĘTOBÓR - 1 szt.
 • Wybudowanie wieży widokowej - 1 szt.
 • Wyprodukowanie edukacyjnego filmu przyrodniczego "Wokół Jeziora Sławskiego" - 1 szt.
 • Wyprodukowanie filmu promującego projekt - 1 szt.
 • Wytworzenie edukacyjnej aplikacji mobilnej "Wokół Jeziora Sławskiego" - 1 szt.
 • Montaż słupków zaporowych rozgraniczających ścieżkę rowerową od miejsca postoju dla pojazdów - 1 kpl.
 • Utworzenie miejsca edukacyjno-wypoczynkowego na ścieżce edukacyjnej "Lekcja biologii inaczej" - 1 szt.
 • Zakup 3 edukacyjnych gier multimedialnych - 3 szt.
 • Wykonanie i wydruk edukacyjnej mapy turystycznej Nadleśnictwa Sława Śląska – 5.000 szt.
 • Dostawa samobieżnej kosiarki ciągnikowej do pielęgnacji trawników  - 1 szt.
 • Dostawa dwóch aparatów fotograficznych – 2 szt.
 • Dostawa edukacyjnych kalendarzy na rok 2016 – 500 szt.
 • Dostawa materiałów edukacyjnych  - układanki typu puzzle – 1.200 szt.
 • Dostawa szaf w zabudowie wnękowej – kpl. 1
 • Usługa digitalizacji dokumentów – 1 kpl.
 • Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego  - 1 szt.
 • Zakup drewnianych i metalowych stojaków na rowery – 8 szt.
 • Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych (do multimedialnego punktu edukacyjnego z  „Z NATURĄ ZA PAN BRAT" oraz na polanę rekreacyjną „ŚWIĘTOBÓR" – 11 szt.
 • Zakup lunet panoramicznych na wieżę widokową – 3 szt.
 • Zakup lornetek – 10 szt.
 • Utworzenie (1) portalu edukacyjnego oraz (3) prezentacji  multimedialnych – 1 kpl.
 • Zakup edukacyjnych maskotek „ptaki-śpiewaki" – 600 szt.
 • Zakup przenośnego komputera do działań edukacyjnych – 1 szt.
 • Zakup platformy (lawety) do przewozu samobieżnej kosiarki do utrzymania trawników – 1 szt.
 • Wybudowanie wiaty na kosiarkę wraz z lawetą – 1 szt.
 • Dostawa odkurzacza do liści – 1 szt.
 • Dostawa zestawu karmników dla ptaków – 1 zestaw