Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000...

TYTUŁ PROJEKTU:

Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Instytucja Zarządzająca: Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Środowiska i Klimatu

Instytucja Wdrażająca:  Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie

Podmioty realizujące projekt:

Nadleśnictwo Sława Śląska – beneficjent wiodący

Gmina Kolsko – podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w projekcie

Gmina Sława - podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w projekcie

Finanse:

Wartość projektu ogółem: 6 017 263,57 PLN, z czego:

• wydatki kwalifikowalne: 6 017 263,57 PLN

Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych:

• Fundusz Spójności: 5 114 674,02 PLN (85%)

Termin realizacji (okres kwalifikowalności wydatków): 1.06.2017 r. – 31.12.2022 r.

Cel strategiczny projektu:  wzmocnienie mechanizmów ochrony przyr. przez działania ochrony czynnej gat. i siedlisk i ograniczenie niekorzystnego wpływu antropopresji turystycznej na obszary Natura 2000.

Cele szczegółowe projektu:

a) czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków występujących na obszarze PLB300011 Pojezierze Sławskie poprzez poprawę warunków lęgowych,

b) ograniczenie populacji norki amerykańskiej w celu ograniczenia strat w lęgach awifauny na obszarze PLB300011 Pojezierze Sławskie,

c) czynna ochrona siedliska przyrodniczego 7230 (PLH080047 Żurawie Bagno Sławskie) poprzez zatrzymania procesu spadku różnorodności biologicznej w drodze  likwidacji sukcesji naturalnej oraz prowadzenia ekstensywnej gospodarki kośnej,

d) czynna ochrona gatunku lipiennik Loesela poprzez ekstensywną gospodarkę kośną na siedlisku 7230

e) zachowanie różnorodności biologicznej PLB300011 Pojezierze Sławskie poprzez zabezpieczenie obszaru przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów

f) podniesienie stanu wiedzy o wybranych gatunkach i siedliskach poprzez przeprowadzenie badań monitoringowych,

g) podniesienie świadomości ekologicznej o cennych gatunkach i siedliskach występujących na obszarach PLB300011 Pojezierze Sławskie oraz PLH080047 Żurawie Bagno Sławskie poprzez przeprowadzenie spotkań edukacyjnych, wydanie publikacji edukacyjnych (album, foldery) oraz opracowanie i udostepnienie materiałów multimedialnych (gra multimedialna),

h) promowanie zrównoważonej turystyki na obszarach cennych przyrodniczo.

 

PRZEDMIOT OCHRONY W PROJEKCIE

Gatunki będące przedmiotem działań ochronnych:

ptaki: bielik (Haliaeetus albicilla), kania ruda (Milvus milvus), kania czarna (Milvus migrans), rybołów (Pandion haliaetus), sokół wędrowny (Falco peregrinus), puchacz (Bubo bubo), gągoł (Bucephala clangula), podróżniczek (Luscinia svecica), głowienka (Aythya ferina), zielonka (Porzana parva), bąk (Botaurus  stellaris), bączek (Ixobrychus minutus);

rośliny naczyniowe: lipiennik Loesela (Liparis loeselii L.)                                                

Siedliska będące przedmiotem działań ochronnych:

górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (7230)

Obszary Natura 2000 objęte projektem:  

PLB300011 Pojezierze Sławskie

PLH080047 Żurawie Bagno Sławskie

 

WSKAŹNIKI DO MONITOROWANIA POSTĘPU RZECZOWEGO PROJEKTU: