Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce (obtoczone przez wodę kamienie, tworzące łachy i wyspy, szczególnie w rzekach górskich), siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Są to często miejsca z urozmaiconą i rzadką florą gdzie znajdują miejsce bytowania i rozrodu cenne gatunki zwierząt.

Ustanowienie użytku ekologicznego następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form ochrony przyrody. Rozporządzenie wojewody lub uchwała rady gminy określają nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1. Ustawy o Ochronie Przyrody z 16 kwietnia 2004r. 
Na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska, na mocy Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego nr 3 z dnia 13 stycznia 2004 roku, utworzono 4 użytki ekologiczne o ogólnej powierzchni 17,36 ha:
  • Łąka Kochana", o powierzchni 0,88 ha, w obrębie Kochanowo, leśnictwie Świętobór- łąka torfowiskowa z sukcesją olszową, miejsce częstego bytowania żurawi.
  • Myszkowskie Bagno", o powierzchni 5,31 ha, w obrębie Kochanowo, leśnictwo Świętobór - łąka torfowiskowa z sukcesją olszową, miejsce częstego bytowania żurawi; stanowiska: wełnianki, rosiczki i bagna zwyczajnego,
  • Uroczysko Zacisze", o powierzchni 4,77 ha, w obrębie Kochanowo, leśnictwie Radosławice - łąka torfowiskowa, miejsce częstego bytowania żurawi; stanowisko konwalii majowej,
  • Dolina Jeziornej", o powierzchni 6,66 ha, w obrębie Kochanowo, leśnictwie Świętobór - łąka torfowiskowa biegnąca wzdłuż rowu z jeziora Jeziorna, miejsce częstego bytowania żurawi; w części południowej użytku znajduje się oczko wodne.