Lista aktualności Lista aktualności

Komunikat dotyczący wycinki fragmentu lasu przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego w Sławie.

Komunikat dotyczący wycinki fragmentu lasu przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego w Sławie, pomiędzy miejscowościami Sława i Lubogoszcz (oddz. 82 Leśnictwa Gola, część działki ewidencyjnej nr 3080/5 Miasta Sława).

Nadleśnictwo Sława Śląska informuje, że obecnie na części działki nr 3080/5 będącej lasem w zarządzie Nadleśnictwa, o powierzchni 2,27 ha, prowadzona jest inwestycja polegająca na budowie osiedla ok. 60 domków letniskowych służących rekreacji indywidualnej.
Teren ten, oznaczony symbolem ZL/UT/3 (tereny lasów przeznaczone na cele rekreacyjno – turystyczne), jest wskazany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sława (dalej MPZP), uchwalonym w drodze Uchwały nr LV/370/10 Rady Miejskiej w Sławie (Dz. U. Woj. Lubuskiego nr 11 z 2010 r. poz. 285), do zabudowy letniskowej. Aktualna (po późniejszych zmianach) treść MPZP opublikowana jest na stronie internetowej: https://mpzp.igeomap.pl/doc/wschowa/slawa/032.pdf
Zgodnie z MPZP dla terenu ZL/UT/3: 
„1) Ustala się możliwość lokalizacji zabudowy letniskowej, dla której ustala się:
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 8m licząc od poziomu terenu (najniższego) do szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,
b) ustala się jako obowiązujące stosowanie w budynkach połaci dachowych o spadkach 25°- 45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy wielospadowe),
c) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub towarzyszących,
d) powierzchnia zabudowy terenu nie może być większa niż 5%,
e) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 80%.
f) Intensywność zabudowy 0,1 – 0,3,
g) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej 1 500 m²;
2) Dopuszcza się możliwość lokalizacji terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych o nieutwardzonej nawierzchni, po uzgodnieniu z zarządcą terenu.”
W ostatnich kilku latach Gmina Sława przeprowadziła bardzo istotną z punku widzenia ochrony lokalnego środowiska inwestycję, polegająca na rozbudowie sieci wodnokanalizacyjnej, dzięki której Nadleśnictwo mogło przystąpić do realizacji zapisów MPZP w kwestii udostępniania terenów do rekreacji poprzez ich zabudowę. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, który jest uchwalany w trybie szerokich konsultacji społecznych. W ich trakcie każdy podmiot może składać wnioski, opinie, protesty, popierać lub kwestionować proponowane rozwiązania, słowem artykułować swoje potrzeby w sprawach gospodarki przestrzennej na terenie gminy. Przeznaczenie przedmiotowego obszaru w MPZP zostało określone już w 2010 r. i zarówno wówczas jak i później nie było ono przez kogokolwiek kwestionowane.
Realizując zapisy MPZP Nadleśnictwo w kwietniu 2021 r., po uzyskaniu zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ogłosiło przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu o powierzchni 2,27 ha, na cel:
1) „funkcjonowanie indywidualnych domków letniskowych wraz z infrastrukturą techniczną”, tj. zabudowy terenu budynkami letniskowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ich dalsze użytkowanie;
lub 
2) „funkcjonowanie ośrodków wypoczynkowych wraz z infrastrukturą techniczną”, tj. zabudowa i zagospodarowanie terenu w celu prowadzenia ośrodka wypoczynkowego jako formy działalności gospodarczej.
W wyniku przetargu ustnego (licytacja) w czerwcu 2021 r. ustalono dzierżawcę (Inwestora), którym została Firma Green House Uścio i Wspólnicy Sp. J. z Nowej Soli. Umowa dzierżawy weszła w życie 1.10.2021 r., a Inwestor wybrał opcję nr 1 jako swój cel dzierżawy.
W dniu 7.10.2022 r., na wniosek Inwestora, Dyrektor RDLP wydał decyzję zezwalającą na trwałe wyłączenie gruntu z produkcji leśnej i przedwczesny wyrąb drzewostanu.
Inwestor przystąpił do realizacji zapisów Umowy z początkiem lutego 2023 r., w pierwszym etapie usuwając drzewostan. Jego dalsze działania muszą być zgodne z zapisami MPZP i umowy. Innych istotnych ograniczeń dla inwestycji nie wprowadzano. Odnośnie szczegółowego planu dalszego zagospodarowania terenu informacji może udzielić Inwestor.
Tego rodzaju inwestycje stanowią element rozwoju całej Gminy. W ostatnim czasie, oprócz przedmiotowej inwestycji podobna, ale już bardziej zaawansowana, ma miejsce na tzw. Cyplu w Lubiatowie (ok. 1 ha), a kolejne rozpoczynają się w obrębie Kuźnica Głogowska (przy ul. Słonecznej w Radzyniu). Dzieje się to zgodnie z MPZP i stało się możliwe wskutek rozbudowy sieci wodnokanalizacyjnej przez Gminę Sława, dzięki czemu Jezioro Sławskie jest coraz czystsze, a nowe inwestycje już tej czystości nie zagrażają.
Jako kompensatę wylesienia pod zabudowę letniskową Nadleśnictwo zalesiło kilka lat temu nabyte w tym celu ugory rolne w działkach 95/2 i 81/1 obrębu Bagno (oddz. leśne 168 x, y obrębu leśnego Świętno) o powierzchni ponad 20 ha.
Jak widać, wykonując zapisy MPZP Gminy Sława, Nadleśnictwo należycie kompensuje powstające ubytki w drzewostanach zalesiając dużo większe powierzchnie w innych miejscach. W bieżącym roku zalesione zostaną kolejne ugory o powierzchni 1,82 ha, a w latach następnych proces ten będzie kontynuowany.

                                                                                                                           Nadleśniczy
                                                                                                                      Wiesław Daszkiewicz