Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwat to jedna z obszarowych form ochrony przyrody. W świetle Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. (art. 13 ust. 1) Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 „[…] obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.”

Dla każdego rezerwatu tworzony jest wieloletni plan ochrony, w którym określone są cele i zadania ochronne oraz zasady gospodarowania i udostępniania rezerwatu. Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Sława Śląska zlokalizowane są dwa rezerwaty przyrody: „Jezioro Święte" oraz „Mesze".
 
Rezerwat przyrody „Mesze" został utworzony Zarządzeniem, Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. (M. P. Nr 16/83, poz. 91). Leży w powiecie nowosolskim, gmina Kolsko, w pobliżu miejscowości Mesze. Powstał, aby chronić rzadkie rośliny wodno-błotne. W centralnej części rezerwatu znajduje się zbiornik wodny o powierzchni 2,2 ha. Stanowi on najistotniejszy fragment rezerwatu. Jest to niewielkie i płytkie jezioro rynnowe. Rezerwat obejmuje lasy, grunty leśne i nieleśne. 
 
Chronione gatunki roślin jakie tu występują to: rosiczka okrągłolistna i grzybienie białe. Rzadkie gatunki roślin: wełnianka wąskolistna, gruszyczka mniejsza, pływacz zwyczajny i glony z grup ramienic. Występują tu także chronione gatunki zwierząt (30 gatunków ptaków, 7 gatunków płazów, 2 gatunki gadów, 1 gatunek owada).
 
Drugim rezerwatem Nadleśnictwa Sława Śląska jest rezerwat „Jezioro Święte". Jest to rezerwat wodny. Obejmuje powierzchnię 19,35 ha. Położony jest w powiecie nowosolskim, gminie Kolsko. Głównym celem ochrony tego rezerwatu jest zachowanie jeziora zasilanego wodami podziemnymi oraz charakterystycznych zbiorowisk i stanowisk rzadkich gatunków roślin wodnych. Chroni się tu także formy krajobrazu młodoglacjalnego, związanego z wytapianiem martwego lodu (bryły lodu pozostawione przez wycofujący się lodowiec, przykryty osadami, wolnotopniejący). Roślinność tego rezerwatu to: np. glony - ramienica krucha (Chara fragilis,) rogatek sztywny (Ceratophyllum demercum); chronione: grzybienie białe, grążel żółty: rzadkie: wywłócznik kłosowy, pływacz zwyczajny. Roślinność oczeretową i szuwarową na terenie rezerwatu reprezentują: pałka wąskolistna i trzcina pospolita. Spośród roślinności bagiennej wymienić należy: szczaw szerokolistny, narecznicę błotną (Cicuta virosa), turzycę siwą, turzycę pospolitą, mietlicę psią, siedmiopalecznik błotny, wąkrotę zwyczajną, oraz objęte ochroną częściową torfowce: torfowiec kończysty (Sphagntum recurvum) i torfowiec spiczastolistny (Sphagntum cuspidatum).
 
Spotyka się tu również wiele gatunków ptactwa wodno - błotnego, m.in. żurawie, bociany czarne i białe, łabędzie nieme, czaple siwe, kormorany, gęsi gęgawy, bąki zimorodki.